Zostań Kompetentnym Radnym!

 

Prawa i obowiązki radnych, przewodniczących rad nowej kadencji 2018-2023 według znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnymi i powiatowym. Wskazówki praktyczne.

Sprawne funkcjonowanie biur rad.

 

Szkolenie jest skierowane do: przewodniczących rad, radnych, pracowników biura rady.

 

Program:

I. Prawa i obowiązki radnego Udział w pracach rady i udział w pracach instytucji samorządowych

1. Diety i zwrot kosztów podróży służbowych

2. Uprawnienia pracownicze radnego

3. Radny funkcjonariuszem publicznym

4. Kontakty z mieszkańcami i mediami

5. Kodeks etyczny radnego

6. Odpowiedzialność karna radnego

7. Obowiązki przewodniczącego rady, zastępców i przewodniczących komisji

8. Kluby radnych (nowe uprawnienia)

9. Komisje rady - stałe i doraźne

10. Nowe zasady składania interpelacji i zapytań (forma pisemna, terminy)

 

II Przewodniczący rady

1. Status i rola Przewodniczącego

2. Reprezentowanie rady na zewnątrz

3. Zwoływanie sesji (przygotowanie porządku, zaproszenia, dokumenty w tym projekty uchwał, sesje zwyczajne i tzw. nadzwyczajne)

4. Prowadzenie obrad (policja sesyjna w tym podczas sesji na której rozpatrywany jest raport o stanie JST, współpraca z wiceprzewodniczącymi, zmiana porządku obrad, zabieranie głosu przez mieszkańców a transmisja obrad)

5. Przygotowywanie protokołów z sesji (ich treść) oraz kwestia ich przyjmowania na sesji;

6. Podpisywanie uchwał

7. Współpraca z pracownikami biura rady i wydawanie poleceń służbowych

 

III. Prawa i obowiązki na sesji rady - podstawowe zasady procedury uchwałodawczej

1. Inicjatywa uchwałodawcza (inicjatywa uchwałodawcza klubów radnych i mieszkańców)

2. Zabieranie głosu i głosowanie (sposoby głosowania: jawne, tajne, imienne, system elektroniczny, quorum, większość zwykła, bezwzględna, ustawowa, błędy w głosowaniu, reasumpcja głosowania)

3. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego i udzielanie wotum zaufania.

4. Transmisja obrad rady oraz nagrywanie obrazu i dźwięku

5. Specyfika procedury budżetowej i absolutoryjnej

 

IV. Funkcja kontrolna rady gminy i powiatu

1. Nowe uprawnienia kontrolne radnych i ich zakres (Prawo radnego do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, wglądu w działalność urzędu gminy, a także m.in. spółek z udziałem gminy.)

2. Obowiązkowej powoływanie komisji skarg, wniosków i petycji oraz jej funkcjonowanie

3. Kontrola wykonywana na sesji rady

4. Kontrola wykonywana za pomocą komisji rady, ze szczególnym uwzględnieniem komisji rewizyjnej

5. Zasady i kryteria przeprowadzania kontroli

 

V. Planowanie i organizacja prac komisji rady i klubów radnych

 

VI. Przepisy antykorupcyjne

1. Zakazy wynikające z przepisów ustaw samorządowych

2. Interes prawny radnego a zakaz udziału w głosowaniu

3. Kompetencje wojewody w zakresie kontroli przestrzegania przepisów antykorupcyjnych

 

VII. Obowiązki informacyjne radnych

1. Zasady wypełniania oświadczeń majątkowych oraz ich analizy.

 

tel. 22 242 80 24

e-mail: szkolenia@municipium.com.pl