Magazine

Pakiet 2 książek w atrakcyjnej cenie

Dostępność: W magazynie

190,00 zł

Publikacja 1: Drogi wewnętrzne w praktyce. Poradnik praktyczny z orzecznictwem, autor: Wiesław Podhorodecki (120 zł/szt.)


Publikacja 2: Rekompensata publicznoprawna w zadaniach komunalnych, autorzy: Marcin Leśny, Hubert Patelka (120 zł/szt.)


Publikacja 3: Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem, autor: Ireneusz Krześnicki (140 zł/szt.)


190 zł przy zamówieniu 2 spośród trzech powyższych publikacji


Zamów w sklepie internetowym lub za pomocą FORMULARZA

Drogi wewnętrzne w praktyce. Poradnik praktyczny z orzecznictwem

Książka jest poradnikiem z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i orzecznictwa sądowego oraz istniejącej praktyki. Stanowi pierwsze tak kompleksowe opracowanie dotyczące dróg wewnętrznych. Autor szczegółowo omawia m.in. problematykę charakteru prawnego dróg wewnętrznych, możliwości ich zaliczenia do kategorii dróg publicznych, umieszczania w nich obiektów budowlanych, w tym urządzeń przesyłowych, dostępu do drogi publicznej oraz zasad organizacji tam ruchu drogowego.
Każdy rozdział zawiera wybrane bogate orzecznictwo z danej tematyki, w sumie publikacja zawiera 197 orzeczeń sądów administracyjnych i powszechnych. To nieodzowny poradnik dla podmiotów władających takimi drogami i korzystających z nich, a w szczególności gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, inwestorów, przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.

Wiesław Podhorodecki - radca prawny, wiceprezes Samorządo­wego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, wieloletni praktyk i wykładowca w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, autor licznych publikacji o drogach publicznych.

 

Rekompensata publicznoprawna w zadaniach komunalnych

Książka poświęcona jest warunkom realizacji zadań komunalnych w postaci usług w ogólnym interesie gospodarczym, w szczególności zasadom ich zlecania i rozliczania, w tym audytu i kontroli. Uwzględnienia aktualne poglądy nauki prawa oraz orzecznictwo sądów unijnych i krajowych. Autorzy opisali praktyczne zalety tego modelu realizacji zadań publicznych oraz związane z nim założenia optymalizacji organizacyjnej, majątkowej i finansowej, przykłady już zrealizowanych projektów, także ograniczenia powierzenia zdań w ramach systemu nadzoru pomocy publicznej. Publikacja uwzględnia aspekty związane z realizacją projektów z dofinansowaniem unijnym. To pierwsze kompleksowe opracowanie tego ważnego tematu.Książka adresowana jest do osób odpowiedzialnych za kontrolę realizacji zadań publicznoprawnych – szefów jst, skarbników, osób odpowiedzialnych za przygotowanie, nadzór nad realizacją oraz rozliczenie kosztów, tj. doradców ekonomicznych, adwokatów, radców prawnych, audytorów i kontrolerów w jst.

Marcin Leśny – radca prawny, doktor nauk prawnych. Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i europejskiego, w tym prawa zamówień publicznych oraz pomocy publicznej. Doradzał przy realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz reprezentował jst w precedensowych postępowaniach, w tym przed Komisją Europejską oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE.

Hubert Patelka – radca prawny, specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Od kilkunastu lat świadczy dla jst usługi specjalistycznego doradztwa prawnego. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie doradzał przy realizacji skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Uchwała w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy z komentarzem

Książka zawiera uniwersalny przykład ze szczegółowym komentarzem projektu uchwały rady gminy / rady powiatu / sej­miku województwa w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Cenne porady i wskazówki Autora pozwolą krok po kroku przygotować projekt uchwały z wypełnieniem dyspozycji lakonicznych przepisów ustaw samorządowych, w tym:

✔ szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

✔ zasady tworzenia komitetu inicjatywy uchwałodawczej,

✔ zasady promocji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,

✔ formalne wymogi, jakim musi odpowiadać projekt takiej uchwały,

✔ zasady rozpatrywania przez radę gminy / radę powiatu / sejmi­ku województwa projektu uchwały złożonego w ramach obywatelskiej inicjatywy.

Ogólne przepisy ustaw samorządowych nie pozostawiają organom możliwości uregulowania w uchwale zasad czy trybu realizacji inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców w sposób dowolny. Zaprezentowany i omówiony w książce przykład szczegółowych zapisów uchwały przede wszystkim pozostawia instytucję obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej mieszkańcom, nie czyniąc z niej narzędzia do walki politycznej, np. w ramach kampanii wyborczej. Proponowany projekt uchwały uwzględnia:

✔ prawo wniesienia projektu uchwały do rady/sejmiku przez mieszkańców z pominięciem organu wykonawczego,

✔ upodmiotowienie mieszkańców, którzy wspólnie składają projekt do rozpatrzenia podpisując indywidualne oświadczenia woli, z uwzględnieniem przepisów RODO,

✔ zasady, które nie ograniczają szerokiego prawa przyznanego mieszkańcom przez ustawodawcę, np. przez nadmierną formalizację.

Książka zawiera: ✔ PRZYKŁAD PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ZASAD ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ W RAMACH OBYWATELSKIEJ INICJATYWY UCHWAŁODAWCZEJ ✔ przykłady uchwał o odrzuceniu projektu ww. uchwały ✔ oświadczenie o wystąpieniu z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą ✔ wniosek o wystąpienie z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą ✔ deklarację o utworzeniu komitetu inicjatywy uchwałodawczej ✔ uchwałę komitetu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie wskazania osób uprawnionych do reprezentowania komitetu.

Ireneusz Krześnicki – dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, doświadczony samorządowiec (były sekretarz miasta, sekretarz gminy, zastępca wójta), autor kilkuset publikacji prawniczych i samorządowych: na portalu Wolters Kluwer, w dzienniku „Rzeczpospolita”, „Gazecie Prawnej”, „Piśmie Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA”. Autor książki Technika redagowania uchwał w jednostkach samorządu terytorialnego z przykładami (ODDK Gdańsk 2008 r.) oraz współautor licznych publikacji książkowych

Brak inforamcji dodatkowych