Połowa przedsiębiorstw jeszcze bez decyzji w sprawie taryf

Autor: Andrzej Gniadkowski / 09.05.2018
W samorządach
Do końca kwietnia Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie wydały 1240 decyzji zatwierdzających taryfy, 404 negatywne decyzje. Nie zakończyło się procedowanie aż 800 wniosków taryfowych. Jak informuje Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie to w tej grupie jest największe zróżnicowanie postępowania regulatora. Na podstawie przesłanych danych można też stwierdzić, że w odniesieniu do co najmniej kilkunastu gmin nikt nie wystąpił z wnioskami taryfowymi.

Według danych przekazanych przez wszystkich dyrektorów poszczególnych RZGW, do dnia 27 kwietnia (termin wydania decyzji przez Wody Polskie w sytuacji terminowego złożenia wniosku):

 

Złożono 2547 wniosków taryfowych – liczba ta została ponownie zweryfikowana w stosunku do poprzednio publikowanych danych o wnioski, które wpłynęły w kwietniu, a także wnioski złożone podwójnie (przesłane zarówno przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne oraz wójtów);

 

Wydano łącznie 1240 decyzji, w tym 836 zatwierdzających i 404 negatywne;

 

501 decyzji oczekuje na podpisanie (już po złożeniu wyjaśnień przez wnioskodawców 
i dokonaniu kolejnej weryfikacji przez organ regulacyjny);

 

800 wniosków nadal jest procedowanych – w trakcie składania wyjaśnień ze strony przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych (wg wysłanych wezwania);

W stosunku do 6 wniosków odmówiono wszczęcia postępowania.

 

Z danych na 30 kwietnia zebranych wśród swoich członków przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie (do końca tygodnia ma być aktualizacja) wynika, że:

 

w dwudziestu przypadkach wydana została decyzja zatwierdzająca taryfę;

 

w dwóch przypadkach organ regulacyjny odmówił w drodze decyzji zatwierdzenia taryfy;

 

w siedemdziesięciu jeden przypadkach organ regulacyjny nie wydał jakiegokolwiek rozstrzygnięcia odnośnie wniosku taryfowego; działania organu regulacyjnego w tej grupie przedstawiają się bardzo różnorodnie i niejednolicie:

 

w niektórych bowiem sytuacjach organ regulacyjny wezwał przedsiębiorstwo, aby w zakreślonym przez organ regulacyjny terminie, przedłożyło dokumenty i informacje uzasadniające wzrost ceny za wodę lub ścieki lub nadesłało poprawiony wniosek taryfowy, a następnie – po tym wezwaniu - organ regulacyjny zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

albo też organ w ww. terminie 45 dni ograniczył się tylko do wysłania przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia bez dodatkowych informacji

 

albo też organ regulacyjny wezwał przedsiębiorstwo do uzupełnienia braków formalnych wniosku;

 

w grupie tej znalazły się również przypadki, gdy organ zawiadomił przedsiębiorstwo o zakończeniu postępowania administracyjnego, bez wydania rozstrzygnięcia, a także przypadki, gdy organ regulacyjny nie poinformował przedsiębiorstwa o jakichkolwiek swoich działaniach odnośnie wniosku taryfowego.

 

Jak przekonują Wody Polskie proces weryfikacji wniosków taryfowych jest utrudniony ze względu na znaczną liczbę błędów formalnych w składanych dokumentach. Duży odsetek złożonych materiałów charakteryzował się znaczną niestarannością. Ponad połowa przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych nie dokonała korelacji danych umieszczonych w tabelach z tymi prezentowanymi w uzasadnieniu. Wynikiem tego jest liczba wezwań do składania dodatkowych wyjaśnień lub uzupełnień informacji zawartych we wnioskach. Podkreślić należy również nieznajomość procedury przygotowywania wniosków taryfowych przez poszczególnych wnioskodawców, a często powtarzającą się argumentacją był tutaj brak stosowania takiej formy przy uprzednio zatwierdzanych taryfach.

 

Co ciekawe na podstawie przesłanych danych można już stwierdzić, że w odniesieniu do co najmniej kilkunastu gmin nikt nie wystąpił z wnioskami taryfowymi.

 

Więcej na temat taryf już w 11 numerze „Wspólnoty”

 

 

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.