Akt zgonu nie potwierdzi danych w tzw. deklaracji śmieciowej

Autor: Paulina Sobczyk / 30.08.2018
Prawo
W celu potwierdzenia danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie można żądać od właścicieli nieruchomości przedłożenia m.in. zaświadczeń ze szkół czy aktów zgonu.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie (dalej: RIO) stwierdziło częściową nieważność uchwały rady gminy w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

 

 

W treści zakwestionowanej uchwały wskazano dokumenty mające potwierdzić dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wprowadzono m.in. obowiązek składania zaświadczeń ze szkół, uczelni, internatów, instytucji potwierdzających czasowe zamieszkiwanie w nich osób zainteresowanych. Ewentualnie inne dokumenty, które potwierdziłyby czasowe zamieszkiwanie poza miejscem zameldowania. Według RIO zaświadczenie takie nie potwierdza danych wskazanych w deklaracji, ponieważ dotyczy osób, których ilość nie jest wpisywana do deklaracji i nie wpływa na wysokość opłaty. W ocenie RIO tego rodzaju dokumenty nie potwierdzają danych zawartych w deklaracji.

 

 

W uchwale przewidziano również składanie aktu zgonu lub oświadczenia potwierdzającego zgon. W uzasadnieniu RIO wskazała, że tego rodzaju dokumenty mogą potwierdzać jedynie dane wskazywane w nowej deklaracji, gdy następuje zmniejszenie ilości osób wykazanych pierwotnie. Żądanie wskazanych dokumentów przez organ stanowiący od właścicieli nieruchomości jest jednak nieuzasadnione. Według RIO dokumenty te służyłyby wyłącznie potwierdzeniu poprawności wypełnienia deklaracji, a nie potwierdzeniu danych znajdujących się w niej. Poprawność danych zawartych w deklaracji powinna zostać zweryfikowana przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających.

 

 

Zgodnie z art. 6m ust. 1b pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że rada gminy określając wzór deklaracji, może wymagać podania jedynie imienia i nazwiska lub nazwy właściciela nieruchomości oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, nie dotyczy to jednak osób zamieszkałych na nieruchomości i niebędących właścicielami. Oznacza to, że wysokość opłaty zależy od liczby mieszkańców, a nie od ich imion czy nazwisk.

 

 

Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z 10 kwietnia 2018 r., nr 57/2018

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.