NOWE KORZYŚCI I MOŻLIWOŚCI DLA SAMORZĄDÓW

Autor: ERIF BIG SA / 06.11.2017
W samorządach
Od 13 listopada 2017 roku samorządy będą mogły jeszcze skuteczniej zarządzać swoimi finansami, tj. wydawać posiadane w budżetach środki i odzyskiwać własne należności. Wszystko za sprawą wejścia w życie nowelizacji ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Zmiany zostały ogłoszone w ramach tzw. pakietu wierzycielskiego, czyli ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. O nowych rozwiązaniach oraz o działalności BIG rozmawiamy z Edytą Szymczak, prezesem zarządu ERIF Biura Informacji Gospodarczej SA.

Biuro Informacji Gospodarczej ERIF występuje w roli Partnera Samorządowego Forum Kapitału i Finansów już po raz 7 – jak z perspektywy czasu ocenia Pani tą rolę i obecność biura na forum?

Bardzo się cieszymy, że jako Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) już po raz 7 w ogóle i 2 jako Partner Generalny Kongresu Skarbników, mamy możliwość spotkania się na wydarzeniu o takiej skali z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. To dla nas doskonała okazja do wartościowego merytorycznego dialogu o potrzebach i wyzwaniach sektora publicznego, przekazywania kluczowych informacji dotyczących funkcjonowania Biur Informacji Gospodarczej istotnych z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz dzielenia się doświadczeniem i rezultatami współpracy z naszymi Partnerami z tego sektora. To, że jesteśmy obecni na wydarzeniu od tylu lat, pozwala nam także efektywnie się rozwijać i doskonalić udostępniane usługi oraz narzędzia, tak aby jak najlepiej spełniały oczekiwania współpracujących z nami jednostek.

 

Jaki przekaz ERIF dla JST jest kluczowy w tym roku?

W tym roku chcieliśmy dostarczyć uczestnikom forum kluczowe informacje na temat możliwości budowania kompleksowej współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej ERIF w kontekście wzmacniania bezpieczeństwa i odzyskiwania zabudżetowanych środków samorządów. W tym roku istotność naszego przekazu wzmacniał fakt, że 13 listopada wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Biurach Informacji Gospodarczej (Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych Dz.U. 2010 Nr 81 poz.530 z późn. zm.), która niesie ze sobą zmiany wpływające także na współpracę JST z BIG. Chcieliśmy te zmiany przedstawić i omówić, tak aby jak najlepiej przygotować uczestników forum – a wśród nich przecież naszych Partnerów -  na komfortowe funkcjonowanie i realizowanie zadań w nowej rzeczywistości legislacyjnej. 

 

 

Czy wchodząca w życie w listopadzie nowelizacja może wesprzeć JST i jak?

Nowelizacja ustawy BIG to efekt między innymi kilkuletniego dialogu jaki Biuro Informacji Gospodarczej ERIF prowadziło z ustawodawcą bezpośrednio oraz za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów takich jak Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Konfederacja Lewiatan. To również efekt dialogu BIG ERIF prowadzonego z JST podczas takich wydarzeń jak Samorządowe Forum Kapitału i Finansów, bezpośrednich spotkań, szkoleń ale także rozmów telefonicznych i zgłaszanych mejlowo sugestii i potrzeb. Naszym celem w trakcie postulowania ustawowych zmian był przede wszystkim właśnie interes naszych Partnerów, komfort ich pracy i możliwość stosowania narzędzi, które będą wpierać sprawne realizowanie powierzonych zadań.  W efekcie możemy mówić obecnie o szybszym przekazywaniu informacji o osobie zadłużonej i jej zobowiązaniach do rejestru dłużników, wydłużeniu okresu, w którym można sprawdzać informacje o konsumencie w bazie BIG, możliwości pozyskiwania danych z innych BIG-ów na podstawie jednego wniosku złożonego na przykład w ERIF BIF SA, nowych kanałach nawiązania kontaktu z osobą zadłużoną, możliwości korzystania z modeli kompleksowej oceny wiarygodności uczestników rynku, dostarczanych przez BIG oraz możliwości odzyskiwania należności publicznoprawnych za pośrednictwem Biur Informacji Gospodarczej takich jak ERIF BIG SA.

 

Powstanie w oparciu o znowelizowaną ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Rejestru Należności Publicznoprawnych (RNP) jest często dyskutowanym elementem w czasie tegorocznego wydarzenia. Ma on być przede wszystkim szansą na zwiększenie skuteczności egzekucji publicznoprawnych przez państwo i JST - jaką rolę w tym procesie odgrywa Biuro Informacji Gospodarczej?

Zgodnie z warunkami ustawowymi wszyscy uczestnicy rynku będą mogli sprawdzić informacje na temat zaległości publicznoprawnych podmiotów i konsumentów w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. Regulator zauważył istotną rolę informacji pochodzącej z Biur Informacji Gospodarczej dla firm i instytucji w procesie oceny przez nie ryzyka zawieranych transakcji. Widoczna jest ona poprzez ilość raportów pobieranych każdego miesiąca przez uczestników rynku z baz tych biur. Tak duże zainteresowanie danymi z BIG może budować odpowiedni efekt windykacyjny także w przypadku dłużników posiadających zobowiązania publicznoprawne. I właśnie w celu podnoszenia skuteczności prowadzonych procesów egzekucyjnych ustawodawca uprawnił BIGi do pośredniczenia w sprawdzaniu informacji publicznoprawnej dotyczącej większej ilości podmiotów i konsumentów, a nie tylko pojedynczych przypadków. To znacznie może usprawnić ocenę ryzyka i wpływać na pewno będzie na wzmocnienie bezpieczeństwa transakcji zawieranych przez ogólnie rozumiany rynek. Z drugiej strony masowa ilość zapytań generowana poprzez BIGi do RNP zapewni dodatkową weryfikację nierzetelnych płatników, zwłaszcza podatkowych. Taka „negatywna” weryfikacja będzie z kolei narzędziem motywującym ich zarówno do szybszej spłaty zadłużenia, jak i terminowych płatności wobec Skarbu Państwa i JST. Korzyści więc są i patrząc w ujęciu sektora prywatnego i publicznego – obopólne. Ważne więc, aby już teraz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie uchwały rady gminy, powiatu lub sejmiku wojewódzkiego podejmowały decyzję na temat przekazywania do RNP informacji o własnych należnościach publicznoprawnych.

 

 

Coraz więcej JST współpracuje z Biurami Informacji Gospodarczej – jakich korzyści mogą oczekiwać najczęściej współpracując z ERIF?

Chcemy aby JST notowały coraz lepsze efekty współpracy z ERIF BIG SA. Z obserwacji wiemy, że wymaga to wiedzy  oraz doświadczenia po obu stronach, dlatego ERIF BIG SA dba o to, aby system dedykowany naszym Klientom był jak najbardziej intuicyjny, a poszczególne operacje wykonywane były jak najszybciej. Chcemy aby nasi Partnerzy otrzymywali wsparcie wtedy, kiedy tego potrzebują. Aby mogli porozmawiać z człowiekiem po drugiej stronie słuchawki, który będzie znał specyfikę prowadzonych przez nie działań i będzie mógł odpowiedzieć merytorycznie na pojawiające się pytania i potrzeby. Już 8 lat temu ERIF  dedykował specjalną komórkę do współpracy z samorządami – której zadaniem jest merytoryczne i techniczne wsparcie Partnerów z sektora publicznego. Co roku od 7 lat spotykamy się też z naszymi Partnerami i przedstawicielami samorządów na Forum Samorządowym Kapitału i Finansów, co też jest naszą pracą skierowaną na poznawanie ich potrzeb i oczekiwań we współpracy z ERIF BIG SA. Co roku staramy się pokazywać uczestnikom Forum nowe możliwości i usługi pozwalające na wielopłaszczyznowe korzystanie ze współpracy i narzędzi oferowanych przez ERIF np. w celu budowania lepszego dotarcia do osób zadłużonych z którymi jednostki utraciły kontakt. Przede wszystkim jednak zapewniamy naszym Partnerom bezpieczeństwo i wiarygodność dostarczanych i przetwarzanych danych – jesteśmy jedynym w Polsce Biurem Informacji Gospodarczej, które raz na kwartał poddaje swoją bazę zewnętrznemu audytowi niezależnego biegłego rewidenta.

 

BIG to już nie tylko rejestr dłużników ale także źródło informacji o wpłatach dokonywanych w ustawowych terminach – dlaczego warto dopisywać informacje pozytywne do ERIF?

Potwierdzanie rzetelności swoich klientów przez wierzycieli cieszy się coraz większym zainteresowaniem konsumentów, ponieważ w przeciwieństwie do negatywnego wpisu w BIG, ułatwia im korzystanie z wielu produktów i usług na rynku. Pozytywny wpis może więc stać się dodatkowym i skutecznym narzędziem, motywującym mieszkańców miast i gmin do dokonywania płatności w terminie lub skracania czasu, który upłynął po wyznaczonej dacie wpłaty. Warto więc aby jednostki samorządu terytorialnego nagradzały terminowo płacące, rzetelne osoby i pomagały im budować pozytywną historię płatniczą. Takie działania na pewno spotkają się z pozytywnym odbiorem społecznym i dodatkowo podniosą skuteczność odzyskiwania należności polskich samorządów.

 

 

Gdzie w takim razie obywatel – mieszkaniec gminy może znaleźć informacje gospodarcze na swój temat?

ERIF dedykował konsumentom specjalny serwis infoKonsument.pl Za pośrednictwem serwisu każdy konsument może zdobyć niezbędną wiedzę o aktualnych informacjach widniejących w bazie ERIF na swój temat, a także skorzystać z usług pomagających uniknąć kłopotów finansowych oraz odzyskać należne płatności np. zasądzone alimenty.

infoKonsument.pl to serwis pomagający lepiej zarządzać swoim budżetem domowym, a przez to wspierający także działania jednostek samorządu terytorialnego W serwisie każdy konsument może między innymi:

- sprawdzać swoją wiarygodność finansową na rynku, czyli czy, jakie i przez kogo informacje o tej osobie zostały dopisane do bazy ERIF,

- sprawdzać wiarygodność finansową firm, czyli dane znajdujące się w rejestrze ERIF dotyczące między innymi przyszłych pracodawców, zleceniobiorców, dostawców dóbr i usług np. biur podróży,

- dopisywać dłużników czyli w bezpieczny sposób odzyskiwać swoje należności.

 

Jakie są plany ERIF na kolejny rok - do następnego forum?

Oczywiście dalszy rozwój i doskonalenie na rzecz naszych Partnerów, a  najbliższej przyszłości efektywne dostosowanie się do nowych zapisów zmienionej ustawy o Biurach Informacji Gospodarczej, która wchodzi w życie już 13 listopada 2017 roku. Przed nami kolejny rok pracy i wyzwania związane z tworzeniem dla naszych Partnerów z sektora publicznego nowych narzędzi i usług, które jeszcze lepiej będą ich wspierać w realizowaniu zadań własnych oraz zleconych i optymalnym wykonywaniu zatwierdzonych budżetów.

 

Zdjęcia w wywiadzie: Sławomir Rybok 

 

ERIF Biuro Informacji Gospodarczej SA należy do Grupy KRUK. Biuro prowadzi działalność na podstawie ustawy z 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (DzU z 2010 r., Nr 81, poz. 530 z późn. zm.) oraz Regulaminu Zarządzania Danymi ERIF BIG SA z 21 grudnia 2010 r., zatwierdzonego decyzją Ministra Gospodarki z 10 marca 2011 r., opublikowanego: MSiG 66/2011 (3679), poz. 4062, z późn. zm. Szczegółowych informacji o strukturze bazy danych ERIF BIG SA dostarcza naszym Klientom i Partnerom cykliczny raport „Wielkość i struktura bazy danych ERIF BIG SA. Jest on wydawany co kwartał, a dane, które się w nim znajdują, są audytowane i potwierdzane przez niezależnego biegłego rewidenta.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.