Okrągły stół w sprawie problematyki zatrudniania cudzoziemców

Autor: Mateusz Górski / 20.09.2019
W samorządach
Stale rosnące zjawisko braku rąk do pracy, zauważalne w szczególności w sektorze produkcji, budownictwa i usług stało się powodem spotkania rządu, samorządów, przedsiębiorców oraz organizacji wspierających biznes.

6 września 2019 r. Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa zorganizowali wydarzenie – okrągły stół w sprawie problematyki zatrudniania cudzoziemców. Inicjatorami wydarzenia i sygnatariuszami byli: ASPIRE, ABSL, Business Centre Club, Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, American Chamber of Commerce in Poland, Francusko-Polska Izba Gospodarcza. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele samorządów największych polskich miast (Warszawa, Poznań, Rzeszów, Lublin), przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego oraz radcy prawni.

 

Zaproszona została również strona rządowa. Memorandum, które stanowiło podsumowanie obrad, podpisali również: Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa, Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Niderlandzko-Polska Izba Gospodarcza, Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza, Brytyjsko-Polska Izba Handlowa, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, Krakowska Izba Turystyki.

 

Inicjatywa podjęta została wobec stale rosnącego zjawiska braku rąk do pracy, zauważalnego w szczególności w sektorze produkcji, budownictwa i usług. Zdaniem ekspertów i pracodawców, dopóki rozwój technologii i spowodowany tym wzrost efektywności pracy nie będzie na tyle szybki, że będziemy w stanie uzyskać spodziewane efekty własnymi zasobami, to pracownicy z zagranicy będą jedynym wyjściem. Dyskusja w ramach okrągłego stołu obejmowała 3 obszary: propozycje zmian w zakresie przepisów prawa, propozycje usprawnień w zakresie procedury oraz dobre praktyki.

 

Propozycje zmian w zakresie przepisów prawa dotyczyły m. in.: wydłużenia okresu zatrudnienia na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zwolnienia pracodawców i cudzoziemców z obowiązku dołączania informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w odniesieniu do zezwoleń na pracę, odstąpienie od obowiązku  uzyskania nowego zezwolenia na pracę, na pobyt czasowy i pracę, w przypadku zmiany stanowiska pracy cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę na rzecz tego samego podmiotu powierzającego oraz złagodzenie przesłanek ubiegania się przez cudzoziemców o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Propozycje usprawnień w zakresie procedury obejmowały m in.: utworzenie listy zawodów lub rozszerzenie listy państw, których obywatele mogą pracować w Polsce na podstawie oświadczenia, wydłużenie okresu, na jaki rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy z 6 do 18 miesięcy, zwolnienie agencji pracy tymczasowej z konieczności uzyskania nowego zezwolenia na pracę w przypadku zmiany pracodawcy użytkownika oraz zapewnienie wzrostu ilości kadry urzędniczej w urzędach wojewódzkich – wydziałach spraw obywatelskich i cudzoziemców.

 

W ramach dobrych praktyk poruszono zagadnienia związane z: wprowadzeniem jednolitych wytycznych we wszystkich urzędach w zakresie listy dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt i pracę, wdrożeniem szkoleń dla pracodawców z legalnego zatrudniania cudzoziemców oraz nowelizacji przepisów, wdrożeniem jednolitego systemu komputerowego pozwalającego na składanie i procesowanie wniosków o pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE i obywatela UE w formie elektronicznej oraz stworzeniem aplikacji mobilnej do zliczania czasu pobytu w Polsce dla cudzoziemców.

 

Obrady okrągłego stołu zakończyły się podpisaniem przez uczestników Memorandum, które przekazane zostanie stronie rządowej.

Podziel się!

Aby dodać komentarz, zaloguj się.